Get Adobe Flash player

Statut

Statut

Klubu sportowego

"Sopot Curling Club Wa ku'ta"

 

ROZDZIAŁ 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Sopot Curling Club Wa ku'ta, zwany dalej "Klubem" jest stowarzyszeniem zrzeszającym członków i sympatyków.

§ 2.

Klub posiada osobowość prawną oraz prowadzi działalność pożytku publicznego i działa na podstawie Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U.1996, Nr 25, poz. 113 z póź. zm.), ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989, Nr 20, poz. 104 z póź. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003, Nr 96, poz 873 z późn. zm.) oraz własnego Statutu.

§ 3.

Terenem działania Klubu jest miasto Sopot i terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4.

Siedzibą Klubu jest miasto Sopot.

§ 5.

Klub może być członkiem okręgowych i ogólnokrajowych organizacji i związków sportowych o podobnym profilu działania.

§ 6.

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7.

Barwami Klubu jest kolor pomarańczowy.

ROZDZIAŁ 2

Cel i środki działania

§ 8.

Celem Klubu jest:

1. Upowszechnianie, planowanie i organizowanie imprez i zawodów sportowych, treningów oraz rekreacji związanych z dyscyplina sportową o nazwie curling, zgodnie z przepisami i regulaminem Międzynarodowej Federacji Curlingu oraz Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.
2. Podejmowanie działań na rzecz promocji i rozwoju dyscypliny sportu o nazwie curling.
3. Angażowanie wszystkich członków i sympatyków Klubu do różnorodnych form aktywności, dostosowanej do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
3a. Aktywizacja osób niepełnosprawnych poprzez grę w curling.
4. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
5. Stałe podnoszenie poziomu sportowego zawodników.
6. Organizowanie zawodnikom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
7. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
8. Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
9. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
10. Rozwijanie więzi koleżeńskich wśród członków Klubu.

§ 8a.

W ramach działalności pożytku publicznego Klub prowadzi nieodpłatnie:
a) działalność stadionów i innych obiektów sportowych (PKD 92.61.Z),
b) pozostałą działalność związaną ze sportem (PKD 92.62. Z),
c) pozostałą działalność rekreacyjną (PKD 92.7).

§ 9.

Klub realizuje swoje zadania statutowe, we współdziałaniu z klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi, przedsiębiorcami, pozyskując środki finansowe i materialne dla realizacji swoich zadań statutowych, tworząc nowe perspektywy rozwoju gry w curling, jako formy rekreacji i współzawodnictwa sportowego.

§ 10.

1. Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy.
2. Do prowadzenia swoich spraw Klub może zatrudniać pracowników etatowych.

ROZDZIAŁ 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11.

Członkowie Klubu dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.

§ 12.

1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być osoby fizyczne, które mają pełną zdolność do czynności prawnych, nie są pozbawione praw publicznych oraz złożą pisemną deklarację, wpłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.
2. Członkowie założyciele zostają automatycznie członkami z chwilą zarejestrowania.
3. Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

§ 13.

Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art.3 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.
1a. Prawo wyborcze posiadają osoby, które opłaciły składki członkowskie, z wyłączeniem par. 17.
2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.
3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub.
4. Reprezentowaniu barw Klubu w zawodach i imprezach sportowych po zatwierdzeniu tego faktu przez Zarząd.
5. Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.
6. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 14.

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu.
2. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu.
3. Przyczynianie się swoim udziałem realizacji zadań statutowych Klubu.
4. Godne reprezentowanie barw Klubu.
5. Dbanie o majątek Klubu.
6. Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu.
7. Przestrzeganie zasad fair play.

§ 15.

1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu oraz zadeklarują pomoc materialno-finansową dla Klubu.
2. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla Klubu.

§ 16.

Członkowie wspierający mają prawo do:
1. Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu.
2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu.
3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 17.

Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek i korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym.

§ 18.

Tryb nadawania członkostwa:
1. Kandydat na członka zwyczajnego składa Zarządowi pisemną deklarację przystąpienia do Klubu.
2. Członkostwo w Klubie nabywa się na mocy uchwały Zarządu, z dniem jej podjęcia. Uchwałę w sprawie nabycia członkostwa, Zarząd podejmuje w terminie 45 dni od daty złożenia deklaracji.
3. Od uchwały Zarządu, odmawiającej przyjęcia w poczet członków Klubu, przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie składa się na piśmie, w siedzibie Klubu.
4. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
5. Członkostwo wspierające, nadaje Zarząd na wniosek kandydata.
6. Członkostwo honorowe, nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§ 19.

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:
1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.
2. Śmierć członka.
3. Skreślenie z listy członków na mocy uchwały Zarządu, podjętej w głosowaniu tajnym, większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zarządu w przypadku:
a) umyślnego rażącego naruszenia postanowień statutu,
b) działania na szkodę Klubu,
c) nie opłacenia składek przez okres 6 miesięcy bez należytego uzasadnienia,
d) nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 12 miesięcy.
4. Rozwiązanie się Klubu.

§ 20.

Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały. Odwołanie składa się w formie pisemnej. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

ROZDZIAŁ 4

Władze Klubu

§ 21.

Władzami Klubu są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

§ 22.

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.
2. Walne Zebrania Członków mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 23.

1. Kadencja władz trwa 5 lat.
2. Wybór władz następuje w głosowaniu jawnym.

§ 24.

Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów, o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 25.

Zwyczajne Walne Zebranie sprawozdawczo - wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na pięć lata, zaś sprawozdawcze raz na rok.

§ 26.

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
a) uchwalenie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,
b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, c) uchwalenie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,
d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e) ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,
f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
g) podejmowanie uchwał o zmianie statutu, uszczupleniu majątku i rozwiązaniu klubu,
h) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu,
i) nadawanie tytułu honorowego członka Klubu.
2. O formie, miejscu i porządku obrad, wraz z projektami uchwał Walnego Zebrania Klubu Zarząd zawiadamia członków na dwa tygodnie przed zebraniem, w formie pisemnego zawiadomienia.
3. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie Walnego Zebrania, zwołanym nie później, niż do trzydziestu dni od dnia pierwszego, bez względu na liczbę obecnych.
4. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.
5. Walne Zebranie każdorazowo dokonuje wyboru Prezydium w składzie 3 osób, w tym Przewodniczącego, Sekretarza i Członka Prezydium.
6. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący. Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący i Sekretarz.
7. Członkowie Prezydium odpowiadają za zgodność przebiegu obrad Walnego Zebrania z postanowieniami Statutu.

§ 27.

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek co najmniej np. 1/3 ogółu członków.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od założenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
3. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania mogą być wyłącznie sprawy, dla których zostało ono zwołane, chyba, że na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu jest obecnych 3/4 członków Klubu i wyrażą oni zgodę na rozpatrzenie spraw nie objętych porządkiem obrad.

§ 28.

1. Zarząd Klubu składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza.
2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz na cztery miesiące.
3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność, co najmniej 1 liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw uchwale - głos Prezesa ma charakter rozstrzygający.

§ 29.

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu, a szczególności:
1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu.
3. Uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych.
4. Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych.
5. Przyjmowanie i skreślanie członków oraz prowadzenie ich ewidencji.
6. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Składanie sprawozdań z działalności Klubu.
8. Rozstrzyganie sporów w Klubie.

§ 30.

Do kompetencji Zarządu należą także inne sprawy niezastrzeżone wyraźnie dla innych organów Klubu.

§ 31.

Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli przestaje być członkiem Klubu, nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

§ 32.

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.
3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.
5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,
b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi,
d) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,
e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).

§ 33.

Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli przestaje być członkiem Klubu, nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

§ 34.

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej - władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/2 pochodzących z wyboru.

ROZDZIAŁ 5

Wyróżnienia i kary

§ 35.

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu.

§ 36.

1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu - Zarządowi przysługuje prawo wymierzania następujących kar:
a) upomnienia,
b) nagany,
c) zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,
d) wykluczenia.
2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni.
3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

ROZDZIAŁ 6

Majątek i fundusze Klubu

§ 37.

1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze:
a) składki członkowskie,
b) dotacje budżetowe na zadania zlecone,
c) darowizny, zapisy, spadki,
d) dochody ze sprzedaży majątku,
e) majątek trwały,
f) inne źródła.
2. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej "osobami bliskimi",
b) przekazywania majątku Klubu na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 38.

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictw wymagany jest podpis Prezesa Klubu albo w zastępstwie dwa podpisy członków Zarządu.

ROZDZIAŁ 7

Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

§ 39.

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 40.

1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek.
3. Po zakończeniu likwidacji, likwidator składa organowi ewidencyjnemu wniosek o wykreślenie Klubu z ewidencji Klubów Sportowych.